3. КИСАЧ - Светосавска улица

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
189 К.О. Кисач
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.439 m2
Индекс заузетости
до 30%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+1+М
Површина основе
око 150 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 300 m2
Садржај објекта
стамбени и помоћни простор
Намена парцеле
Породично становање
НАПОМЕНЕ
Нема канализације
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Кисач ("Сл. лист Града Новог Сада" број 18/2016)