2. Петроварадин - Мишелук III (северозападно од Ковид болнице)

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
3990/4 КО Петроварадин
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
5.484 m²
Индекс заузетости
до 30% за вишепородично становање, до 40% за линијски центар
Индекс изграђености
до 1.2, односно 1.5 (за спратност П+3+Пк)
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+2+Пк/П+3 – раван кров (вишепородично), П+3+Пк/П+4 – раван кров (линијски центар)
Површина основе
до 1.645 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 6.928 m²
Садржај објекта
становање, становање са пословањем
Намена парцеле
вишепородично становање
НАПОМЕНЕ
БРГП објекта износи до 5.200 m² за вишепородично
БРГП објекта износи до 1.728 m² за линијски центар
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације Мишелука са Рибњаком ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 57/14 и 42/22) и План детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/18)