3. Петроварадин - Мишелук III (северозападно од Ковид болнице)

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
4149/3 КО Петроварадин
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
4.674 m²
Индекс заузетости
до 40%
Индекс изграђености
-
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+3+Пк/П+4 –раван кров
Површина основе
до 1.870 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 9.348 m²
Садржај објекта
становање са пословањем
Намена парцеле
линијски центар
НАПОМЕНЕ
Обавезна израда урбанистичког пројекта за реализацију нестамбених намена и стамбених комплекса.
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације Мишелука са Рибњаком ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 57/14 и 42/22) и План детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/18)