2. Футог - улица Соње Маринковић

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
1990/32 КО Футог
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
6.146 m²
Индекс заузетости
до 50%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+2
Површина основе
до 3.073 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 10.889 m²
Садржај објекта
трговина, угоститељство, образовање, информационо-комуникационе технологије и други здравствени, социјални и рекреативни садржаји
Намена парцеле
пословање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Футог ("Сл. лист Града Новог Сада", број 45/15, 21/17, 55/20, 25/21 и 28/21)