1. КАЋ - улица Стефана Немање

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
428/52 (835 m²) и 428/53 (774 m²) КО Каћ
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
835 m² и 774 m²
Индекс заузетости
макс. до 40%
Индекс изграђености
до 0.8
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
од П до По+П+1, Су+П+Пк или П+1+Пк
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 480 m² (НЕТО)
Садржај објекта
стамбени или пословни простор
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Каћ ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 23/13, 22/19, 61/19 и 05/22)