1. КАЋ - Улица Стефана Немање

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
428/2 (745m²), 428/3 (775m²), 428/4 (776m²), 428/5 (776m²), 438/6 (775m²), 428/55 (760m²), 428/54 (781m²), 428/53 (774m²), 428/52 (835m²), 428/50 (802m²), 429/7 (978m²), 429/6 (918m²) и 429/5 (891m²)
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
745m² - 978m²
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
до 0.8
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
од П до По+П+1, Су+П+Пк или П+1+Пк
Површина основе
око 400 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 480 m²
Садржај објекта
стамбени или пословни простор
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насеља Каћ ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/2013, 22/2019 и 61/2019)