ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ

Постројење за пречишћавање отпадних вода у насељу Бегеч пуштено је у пробни рад, који ће трајати до 09.06.2023. године. Након пробног рада, постројење ће бити предато ЈКП „Водовод и канализација“ на даље управљање и одржавање.

Изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу омогућено је да постојећа канализациона мрежа буде доведена у функционално стање, чиме се решава један од најкрупнијих комуналних проблема у овом насељу. Сам комплекс пречистача простире се на површини од 1,5 ha, удаљеној око 500м од самог насеља, јужно од магистралног пута Нови Сад-Бачка Паланка, а за комплетну реализацију ове инвестиције (укључујући и решавање имовинско-правних односа) издвојено је близу 194 милиона динара.

Сем изградње самог постројења, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализовала је и изградњу приступног пута. Радови су изведени у продужетку Улице Доситеја Обрадовића, од улице Петра Драпшина до пречистача, у дужини од око 600м, а за ову намену издвојено је 24 милиона динара.

За обезбеђење адекватног квалитета пречишћене воде, предвиђена је примена комбинованог поступка механичко-биолошког пречишћавања, чиме ће бити задовољени сви неопходни услови заштите животне средине, нарочито заштите околног земљишта, као и површинских и подземних вода.

Отпадне воде из насеља се доводним колектором, из правца Улице Доситеја Обрадовића, транспортују до пречистача. Реципијент пречишћених отпадних вода из насеља је река Дунав (меандар Дунавац), а пречишћене отпадне воде неће угрозити квалитет воде у реципијенту.

Изградња и пуштање у рад  сепаратног пречистача отпадних вода значајна је из разлога што се тиме омогућује квалитетнији живот становника Бегеча и решава проблем са пражњењем и преливањем септичких јама. На овај начин знатно се утиче на очување животне средине јер се спречава загађење земљишта и подземних вода.