КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКТА БИОСЕНС ИНСТИТУТА

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у оквиру комуналног опремања објекта Биосенс института, у продужетку Улице др Зорана Ђинђића у Новом Саду.

Зграда Биосенс института, истраживачко развојног института за информационе технологије биосистема, у изградњи је од маја 2021. године, а финансијер радова на предметном објекту је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

Изградња неопходне инфраструктуре око објекта неопходна је како би се  обезбедили сви предуслови за несметано функционисање института. На предметном локалитету планирана је изградња саобраћајних површина, јавног осветљења, водоводне и канализационе мреже, као и повезивање новопројектоване инфраструктуре на већ постојећу мрежу.

Што се тиче саобраћајних површина, у продужетку Улице др Зорана Ђинђића биће изграђен коловоз ширине 6 метара, паркинг места и пешачка стаза. Новопројектована саобраћајница ће се „слепо завршавати“, односно предвиђена је окретница на њеном крају и биће прикључена на постојећу саобраћајницу у овој улици. Такође, биће изграђене и колско-пешачке површине између постојећих универзитетских департмана и зграде Биосенс института.

Продужетак улице др Зорана Ђинђића пројектован ја са обостраним управним паркинг местима. Биће изграђено укупно 36 паркинг места и 4 паркинг места за особе са инвалидитетом.

Да би се обезбедио континуитет у пешачким токовима било је потребно да се обезбеди повезивање пешачких стаза са постојећим окружењем. Сходно томе, испројектоване су пешачка и бициклистичка стаза од Улице Илије Ђуричића до предметног планираног објекта Биосенс института и омогућено је њихово повезивање са постојећом стазом на Сунчаном кеју.

Такође, предвиђена је и изградња две приступне рампе ка „Ђачком игралишту“, из улица др Зорана Ђинђића и улице др Илије Ђуричића.

Одводњавање атмосферских вода биће решено нивелацијом саобраћајних и колско-пешачких површина и изградњом сливника са решеткама, који ће бити лоцирани уз ивице коловоза.

Јавну расвету чиниће 19 стубова јавног осветљења, а биће постављена и саобраћајна сигнализација у виду саобраћајних знакова и ознака на коловозу.

Извођач је уведен у посао 1. септембра, а уговорени рок за завршетак радова је 179 дана. Укупна уговорена вредност радова на изградњи саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре за комунално опремање објекта Биосенс института је 104 милиона динара.