КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА НАСЕЉЕ КИСАЧ

У циљу успостављања једнаког стандарда  живота у граду и приградским насељима, што је један од главних приоритета Града Новог Сада, предузете су активности на изградњи канализационе мреже у насељу Кисач.

За реализацију овe инвестицијe, чија je вредност 1,3 милијарде динара, део средстава обезбеђен је из буџета Града, а део кроз Програм „Чиста Србија“, национални пројекат изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре, који је конципиран на основу потребе за унапређењем заштите животне средине.

У насељу Кисач предвиђена је изградња 2 црпне станице и 31 км канализационе мреже (24,5 км кроз Програм „Чиста Србија“ и 6,5 као инвестиција Града) која се простире у 33 улице, чиме ће 2371 индивидуално домаћинставо добити могућност прикључења на канализациони систем. На територији МЗ „Кисач“ до сада је  изграђено 11км канализације, а у току су припремне активности за изградњу црпних страница.

Крајем текуће године биће завршени сви предвиђени радови, а отпадне воде насеља Кисач ће повезним цевоводом, изграђеним у претходном периоду, бити одвођене до пречистача у Руменци. У буџету Града Новог Сада опредељена су средства за изградњу друге фазе пречистача, у функцији прихвата отпадних вода насеља Кисач.

Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама у знатној мери ће, кроз контролисано управљање отпадним водама и њихово пречишћавање, допринети заштити животне средине и очувању природних ресурса, а самим тим и побољшању услова живота становништва у Кисачу.