ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА У ВЕТЕРНИКУ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на инфраструктурном опремању блока за стамбено збрињавање избеглих лица у Улици Милана Тепића у Ветернику. Овим подухватом Град Нови Сад ће омогућити несметане услове за живот и свакодневно функционисање за становнике 94 стамбене јединице, који су свој нови дом пронашли у новоизграђеним објектима.

Средства потребна за опремање блока у износу од 36 милиона динара опредељена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину. Уређење блока подразумева изградњу саобраћајних површина, спољних инсталација водовода и канализације и јавног осветљења, а према уговореном року, радови ће трајати до краја новембра.

Планиране саобраћајне површине обухватају колски прилаз стамбеном објекту, као и припадајући паркинг и пешачке стазе, те повезивање предметног простора на постојећу саобраћајну мрежу.

Саобраћајне површине градиће се у четири крака, а колски и пешачки приступ ће бити омогућен преко постојеће Улице Милана Тепића. Нова саобраћајница имаће 66 паркинг места, са управном шемом паркирања. Са северне стране објекта, уз Улицу Милана Тепића, предвиђено је 24 паркинг места, од којих ће 4 бити резервисана за особе са инвалидитетом. Са јужне стране стране, уз новопланирану саобраћајницу, налазиће се преостала 42 паркинг места, од којих ће 4 бити смештена испод надстрешнице објекта. Око самог објекта предвиђен је тротоар променљиве ширине, као и улазни тротоар, а приступ објекту за особе са инвалидитетом биће обезбеђен преко пешачке рампе адекватног нагиба. Одвођење атмосферских вода регулисано је нивелацијом саобраћајних површина и сливничким решеткама.

Осим саобраћајних површина, ова инвестиција подразумева и прикључење водоводне и канализационе мрежа у самом блоку на постојећу уличну мрежу, као и постављање 22 стуба јавног осветљења. У наредном периоду приступиће се и пејзажном уређењу овог простора, које подразумева хумузирање, садњу траве и дрвећа, као и постављање урбаног мобилијара.