ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТA ЈУГОВИЋЕВО

Пројекат од националног значаја, који се односи на изградњу станова за припаднике снага безбедности, у Новом Саду добио је највеће размере. На локалитету Југовићево изведени су радови на изградњи 12 стамбених објеката за колективно становање, са укупно 1972 стамбене јединице (548 из IА фазе и 1.424 из IБ фазе), што финансира Република Србија, док је Град Нови Сад за разминирање терена, израду пројектне документације, изградњу недостајуће инфраструктуре и хортикултурно уређење определио средства у укупном износу од 1,6 милијарди динара.

Током 2021. године изведени су радови на изградњи подземне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже, топловода, електроенергетских и телекомуникационих инсталација) у оквиру опремања стамбених блокова 1 и 2. По окончању ових радова уследила је изградња саобраћајних површина и јавног осветљења, а вредност ових радова износи 331 милион динара. На предметној локацији изграђено је 1314м саобраћајница, 1.807м пешачких и 314м бицикилистичких стаза, као и 610 паркинг места. Комплетан простор је хортикултурно уређен и осветљен са 57 стубова јавне расвете.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције приводи крају радове на инфраструктурном опремању стамбених блокова 3, 4 и 5, што подразумева изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром. Изграђене су саобраћајне површине у укупној дужини од 3049м, као и 3.377м пешачких и 290м бициклистичких стаза. Станарима ће бити на располагању 1133 паркинг места, а простор ће осветљавати 117 стубова јавне расвете. Вредност ових радова износи 559,8 милиона динара.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, поред наведених радова, инвестираће и изградњу нетраспарентне (чврсте) ограде на локалитету Југовићево, а у циљу да се физички, визуелно и звучно одвоји простор војног комплекса од простора намењеног становању.