ГРАДИ СЕ ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ СТАНОЈА СТАНОЈЕВИЋА НА НОВОМ НАСЕЉУ

Изградња стамбених објекта намењених вишепородичном становању условила је неопходност инфраструктурног опремања блока који се налази у продужетку Улице Станоја Станојевића. У питању су северни и јужни крак који ће повезивати улице Сомборска рампа и Милеве Марић и омогућити приступ стамбеним објектима.

У тренутној фази реализације завршени су радови на подземној инфраструктури, при чему је изграђено  178м водоводне и 232м канализационе мреже, док је изградњом 183м атмосферске канализације и сливника омогућено ефикасно одвођење површинских вода са предметне локације.

У даљој фази уследиће радови на саобраћајним површинама, који подразумевају изградњу две саобраћајнице, укупне дужине 250м, са пешачким стазама и паркинзима. Продужеци улице Станоја Станојевића пројектовани су са обостраним паркингом, односно са 69 управна паркинг места, 4 са косом шемом паркирања и 4 за особе са инвалидитетом. Код паркинг места намењених особама са инвалидитетом предвиђене су рампе које повезују паркинг место са пешачком стазом. Новоизграђене саобраћајне површине осветљаваће 8 стубова јавног осветљења.

Као што је уобичајено, планирана су  места за дрворед који се пројектује по моделу да се на четири паркинг места оставља место за по једну садницу дрвета. На иницијативу стручне службе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, задржаће се постојећа стабла на трасама пешачких стаза и паркинга. Радови обухватају и хумузирање зелених површина, које ће потом бити хортикултурно уређене.

Укупна вредност ове инвестиције износи 54,9 милиона динара, а у складу са уговореним роком од 210 календарских дана, завршетак радова очекује се током децембра.