ГРАДИ СЕ ПРИСТУПНИ ПУТ ДО ПРЕЧИСТАЧА У БЕГЕЧУ

У циљу несметаног функционисања и омогућавања прилаза пречистачу отпадних вода у насељу Бегеч, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је почетком септембра започела радове на изградњи  приступног пута за постројење.

Радови се изводе у продужетку Улице Доситеја Обрадовића, од улице Петра Драпшина до пречистача, у дужини од око 600м. Предвиђена је изградња асфалтног коловоза ширине 5м, са банкинама и упојним каналима. Пре саме изградње на овом локалитету решавани су имовинско-правни односи, при чему је експроприсано око 20 парцела или делова парцела. Вредност радова на изградњи приступног пута износи 24.173.572,80  динара, а према уговореном року од 90 календарских дана, завршетак је планиран крајем новембра.

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу изграђено је током 2019. године, чиме је омогућено да постојећа канализациона мрежа буде доведена у функционално стање. Сам комплекс пречистача простире се на површини од 1,5 ha, удаљеној око 500м од самог насеља, јужно од магистралног пута Нови Сад-Бачка Паланка, а за реализацију ове инвестиције издвојено је близу 192 милиона динара.