1. Телеп - улица Нова

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
2666/2 КО Нови Сад II
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
656 m²
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+2+Пк
Површина основе
272 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 1266 m²
Садржај објекта
становање, становање са пословањем
Намена парцеле
вишепородично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 27/22)