3. ТЕЛЕП - Улица Јернеја Копитара

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
6980/2 и 6980/3 К.О. Нови Сад II
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
602 m2 и 968 m2
Индекс заузетости
до 30%, односно до 40% у случају изградње приземних гаража
Индекс изграђености
до 1,6
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+2+Пк
Површина основе
180m2 стамбено + 60m2 гараже 290m2 стамбено + 97m2 гараже
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 963 m2 до 1.548 m2
Садржај објекта
вишепородично становање
Намена парцеле
вишепородична стамбена зграда типа урбане виле у испрекиданом низу
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 03/2012, 08/2012, 47/2016 и 34/2017 - други план) и ПДР подручја Телепа у Новом Саду (”Сл. лист Града Новог Сад”, бр. 29/2007, 14/2014, 28/2014, 9/2017 и 40/2017)