2. Нови Сад - улица Косанчић Ивана бр.13

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
7229/5 КО Нови Сад I
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
729 m²
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+5(6)
Површина основе
319 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 2683 m²
Садржај објекта
становање, становање са пословањем
Намена парцеле
вишепородично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 51/21)