3. Нови Сад - улица Јернеја Копитара

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
6980/2 и 6980/3 КО Нови Сад II
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
602 m² и 968 m²
Индекс заузетости
до 30%, односно до 40% у случају изградње приземних гаража
Индекс изграђености
до 1,6
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+2+Пк
Површина основе
180m² стамбено + 60m² гараже, 290m² стамбено + 97m² гараже
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 963 m² до 1.548 m²
Садржај објекта
вишепородично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 27/22)