4. Нови Сад - улица Болманска

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
8086 КО Нови Сад II
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
850 m²
Индекс заузетости
до 40 %
Индекс изграђености
/
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+3
Површина основе
340 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 1700 m²
Садржај објекта
становање
Намена парцеле
вишепородично становање
НАПОМЕНЕ
Парцела се налази у заштитном појасу примарног насипа од 30 до 50 m
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 27/22, 46/23-др. план и 64/23)