4. Нови Сад - угао Футошког пута и Булевара патријарха Павла

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
8019 КО Нови Сад II
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
6.477 m²
Индекс заузетости
до 40 %
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
По+П до По+П+8
Површина основе
2.591 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 26.823 m²
Садржај објекта
становање/пословање
Намена парцеле
општеградски и линијски центри
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/22)