6. НОВИ САД - Булевар патријарха Павла

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
1736/2 к.о. Нови Сад II
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
7.664 m²
Индекс заузетости
до 40%
Индекс изграђености
-
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
По+П до По+П+8 (10% од планиране површине под објектима може бити спратности до По+П+12)
Површина основе
3.066 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
32.237 m²
Садржај објекта
пословање и становање
Намена парцеле
општеградски и линијски центар
НАПОМЕНЕ
Обавезна је израда урбанистичког пројекта.
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", број 27/2022)