4. ДЕТЕЛИНАРА - Старине Новака

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
3794/1 К.О. Нови Сад I
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
287 m2
Индекс заузетости
100%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+4+Пк
Површина основе
287 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 1.722 m2
Садржај објекта
стамбено-пословни објекат
Намена парцеле
вишепородично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР просотра за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 40/2011, 11/2015, 19/2016, 75/2016, 42/2018, 22/2019, 35/2019, 50/2019, 54/2019 и 9/2020) и ПДР блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 2/2009)