1. ДЕТЕЛИНАРА - Молнар Ђуле

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
5677/2, 5674/4 и 5674/6 К.О. Нови Сад I
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
537 m2, 283 m2 и 281 m2
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
Су+П+5+Пк, Су+П+4+Пк
Површина основе
537 m2, 283 m2 и 281m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
један објекат до 4.230 m2 и два објекта до 1.900 m2
Садржај објекта
сутерен - гараже и склониште остале етаже - 102 стана (54 + 2x24)
Намена парцеле
вишепородично становање
НАПОМЕНЕ
За три ламеле је претходно потребно измештање целокупне инфраструктуре
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр.31/2005) и ПГР за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 40/2011, 11/2015, 19/2016, 75/2016, 42/2018, 22/2019, 35/2019, 50/2019, 54/2019 и 9/2020)