2. БИСТРИЦА - V етапа

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
731/7 К.О. Нови Сад IV
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
.465 m2
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+4(5)
Површина основе
2.465 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
14.790 m2
Садржај објекта
стамбени простор и пословни у приземљу
Намена парцеле
вишепородично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР Бистрице (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 19/2007 и 3/2010) и ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (”Сл. лист Града Новог Сада” бр. 40/2011, 11/2015, 19/2016, 75/2016, 42/2018, 22/2019, 35/2019, 50/2019, 54/2019 и 9/2020)