6. 6. СРЕМСКА КАМЕНИЦА - улица Нова, јужно од Ул. војводе Путника

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
4057/12 К.О. Сремска Каменица
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.429 m²
Индекс заузетости
до 35%
Индекс изграђености
-
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+2(3)
Површина основе
до 500 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 2.506 m²
Садржај објекта
становање са пословањем
Намена парцеле
стамбено-пословна
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације Сремске Каменице са окружењем ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 32/13, 9/21, 28/21-др.план, 52/21 и 42/22) и План детаљне регулације општеградског центра уз Институтски пут у Сремској Каменици ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/17)