2. Футог - Соње Маринковић

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
10479 КО Футог
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
21.120 m²
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
до 1.5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+2
Површина основе
10.560 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 31.680 m²
Садржај објекта
објекти намењени за пословно-занатско-услужно-трговачке садржаје
Намена парцеле
мањи производни погони, услужно и производно занатство, трговину и складишта
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Футог (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 45/2015, 21/2017, 55/2020, 25/2021 и 28/2021) и ПДР зоне мале привреде у Футогу (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 50/2019)