1. ФУТОГ - источно од Улице Соње Маринковић

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
1990/8, 1990/9, 1990/10... К.О. Футог
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
21 x 1.760 m²
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
до 1.5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+2
Површина основе
до 528 m² по парцели
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 1.408 m² по парцели
Садржај објекта
објекти намењени за пословно-занатско-услужно-трговачке садржаје
Намена парцеле
мањи производни погони, услужно и производно занатство, трговину и складишта
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Футог (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 45/2015, 21/2017, 55/2020, 25/2021 и 28/2021) и ПДР зоне мале привреде у Футогу (”Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 50/2019)