4. Западно од пута Нови Сад - Зрењанин

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
239/19 К.О. Нови Сад III
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
18.103 m2
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
од 0,5 до 1,5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П(ВП)+2
Површина основе
око 9.050 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 27.155 m2
Садржај објекта
пословни простор
Намена парцеле
пословање - секундране и терцијарне делатности
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР простора улазног правца од пута Нови Сад - Зрењанин, јужно од Каћке петље у Новом Саду (”Службени лист Града Новог Сада”, бр.61/2004) и ПГР простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", бр.30/2014, 35/2019 и 9/2020)