3. ВЕТЕРНИК - Вука Караџића

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
641 КО Ветерник
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.982 m2
Индекс заузетости
до 50%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+1+Пк
Површина основе
до 991 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 2.973 m2
Садржај објекта
пословање са становањем, могуће је и чисто становање
Намена парцеле
пословање са становањем
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Ветерник ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/15, 14/17, 55/18, 22/19, 35/19, 09/20, 13/21-др. план и 32/22)