3. ВЕТЕРНИК - Вука Караџића

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
641 К.О. Ветерник
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.982 m2
Индекс заузетости
до 50%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+1+Пк
Површина основе
до 991 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 2.973 m2
Садржај објекта
пословање са становањем. могуће је и чисто становање
Намена парцеле
пословање са становањем
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ветерник ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 27/2015)