5. РЗ Север II - Партизанска улица-Кисачки пут

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
3854/7 К.О. Нови Сад I
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
2.349 m2
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
од 0,5 до 1,5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
ВП или П+1 (П+2 за управни део)
Површина основе
око 1.175 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 3.524 m2
Садржај објекта
пословни простор
Намена парцеле
радне активности из области секундарног и терцијарног сектора привреде
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за пословање у северозападниом делу Града Новог Сада (”Сл. лист Града Новог Сада” бр.45/2011 и 19/2012) и ПДР радне зоне Север II (”Сл. лист Града Новог Сада” бр. 24/2006)