12. Римски Шанчеви - Сентадрејски пут

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
82/4 КО Нови Сад IV
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
6.316 m²
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
од 0.5 до 1.5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П, ВП или П+1 (максимално до П+2)
Површина основе
3.158 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
9.474 m²
Садржај објекта
трговина, угоститељство, услужно занатстви, грађевинарство, сабраћај и безе, комулана делатност, прерађивачка индустрија
Намена парцеле
привреда - делатност из обласит секундарног и терцијалног сектора
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешовиту намену у северном делу града дуж пута М-7 и Е-75 ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 30/14, 35/19 и 9/20) и ПДР радне зоне "Римски Шанчеви" ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 37/08)