6. ПЕТРОВАРАДИН - Транџамент, ул. Каменички пут

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
2828 К.О. Петроварадин
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
39.090 m2
Индекс заузетости
до 33%
Индекс изграђености
до 4,0 (односи се само на зону изградње објекта)
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+3
Површина основе
до 13.033 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 52.132 m2
Садржај објекта
хотел високе категорије, спортско-пословни центар, културни центар (мултиплекс биоскоп, изложбени простори, мултимедијални центар...), угоститељско-комерцијални садржаји (ресторани, изложбено - продајни простори) и сл.
Намена парцеле
општеградски центар – туризам, култура, спорт, трговина – комерцијалне делатности
НАПОМЕНЕ
- Неопходно је уклањање бесправно постављене бетоњерке
- Неопходно је извршити инжењерско-геолошко истраживање тла
- Неопходно је спровођење архитектонског конкурса за целину комплекса
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације Сремске Каменице са окружењем („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 32/13, 9/21, 28/21-др.план, 52/21 и 42/22) и План детаљне регулације центра на Транџаменту у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/10)