7. Ново насеље - северно од Булевара војводе Степе

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
704/26 и 704/27 К.О. Нови Сад IV
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.626 m² и 1.292 m²
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
од 0,5 до 1,2
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
ВП, П+1 или П+галерија. Изузетно се дозвољава и поткровна етажа, са надзидком условљеним котом венца
Површина основе
до 813 m² и до 646 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 1.951 m² и до 1.550 m²
Садржај објекта
пословни садржаји
Намена парцеле
пословање на улазном правцу
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР простора северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (”Сл. лист Града Новог Сада” бр. 23/2003, 50/2006, 15/2012, 38/2018, 39/2018, 60/2020 и 25/2021)