13. Каћ - улица Партизанска

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
3541/116 и 3541/117
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1245 m², 1205 m²
Индекс заузетости
до 30% спратним објектима или до 60% приземним
Индекс изграђености
0,6
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
ВП до П+1
Површина основе
747 m², 723 m²
Садржај објекта
пословни или складишта
Намена парцеле
пословни простор и складишта
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Каћ ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 23/13, 22/19 и 61/19)