9. Каћ – Улица Партизанска

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
3541/90 КО Каћ
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.626 m²
Индекс заузетости
до 30% спратним објектима или до 60% приземним
Индекс изграђености
до 0,6
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
ВП до П+1
Површина основе
976 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
976 m²
Садржај објекта
пословни или складишни простор
Намена парцеле
пословни простор и складиште
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Каћ ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 23/13, 22/19, 61/19 и 5/22)