6. Телеп - улица Отона Жупанчића бб

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
6029/3 КО Нови Сад II
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
570 m²
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+1+Пк
Укупна бруто површина свих надземних етажа
480 m² (нето)
Садржај објекта
породично становање
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 27/22)