5. СТЕПАНОВИЋЕВО - Иве Лоле Рибара

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
536/2 К.О. Степановићево
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
594 m2
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П - П+1+Пот
Површина основе
до 170 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 475 m2
Садржај објекта
стамбени простор, могућа изградња пословног простора за терцијарне делатности
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места
Степановићево ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 44/15)