7. РУМЕНКА - улица Беле Бартока

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
2050/10 КО Руменка
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
459 m2
Индекс заузетости
до 40%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+1+Пк
Површина основе
до 200 m2
Садржај објекта
стамбени, пословни и помоћни простор
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Руменка ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 21/15)