7. РУМЕНКА - Блокови око Улице Бачке

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
2050/10, 2057/6,7,10 КО Руменка
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
516 - 660 m2
Индекс заузетости
до 40%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
за стамбени П+1+Пот; за помоћни и пословни П
Површина основе
до 206 - 264 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 516 - 660 m2
Садржај објекта
стамбени, пословни и помоћни простор
Намена парцеле
породично становање
НАПОМЕНЕ
Стамбенa зграда удаљена од суседних међа 1,0 односно 3,0m
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Руменка ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 21/15)