26. Нови Сад - Боже Кузмановића

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
312/1 Нови Сад I
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
533 m²
Индекс заузетости
до 40 %
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+1 или П+1+Пк
Садржај објекта
становање
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 30/14 и 75/16) и План детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 20/10)