2. КОВИЉ - Ђорђа Бешлина

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
163/1 и 163/2 К.О. Ковиљ
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.814 m2 и 1.808 m2
Индекс заузетости
стамбени део до 30% економски део до 50%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+1+Пот
Површина основе
стамбени део око 150 m2 економски део око 300 m2
Садржај објекта
стамбени и економски простор
Намена парцеле
пољопривредно домаћинство
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ковиљ ("Сл. лист Града Новог Сада" број 8/2019)