6. Каћ - улица Партизанска

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
3541/42 КО Каћ
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
594 m²
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
до 0,8
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
од П до По+П+1, Су+П+Пк или П+1+Пк
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 400 m²
Садржај објекта
становање, становање са пословањем
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Каћ („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 23/13, 22/19, 61/19 и 05/22)