4. Футог - улица Војводе Бојовића

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
6567/4 КО Футог
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
351 m²
Индекс заузетости
до 50%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+1
Површина основе
175 m²
Садржај објекта
породично становање
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Футог („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/15, 21/17, 55/20, 25/21 и 28/21)