1. Футог - улица Мирослава Антића бр. 25 и 25а

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
4214/95 и 4214/182 КО Футог
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
566 m² и 611 m²
Индекс заузетости
до 40 %
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+1+Пк
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 480 m²
Садржај објекта
становање
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Футог („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/15, 21/17, 55/20, 25/21 и 28/21)