6. ФУТОГ - Улица Голуба Бабића

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
1903/3, 1903/4 и 1903/6 К.О. Футог
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
410 m2, 423 m2 и 444 m2
Индекс заузетости
до 40%
Индекс изграђености
до 0,8
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+1+Пот
Површина основе
3 x 160 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
3 x 320 m2
Садржај објекта
становање
Намена парцеле
породично становање
НАПОМЕНЕ
За парцеле 1903/3,4,6 потребно је претходно изградити уличну канализацију за одвођење атмосферских вода
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Футог ("Сл. лист Града Новог Сада" број 45/2015, 21/2017, 55/2020, 25/2021 и 28/2021)