9. Ченеј - улица Вука Караџића и Новопланирана

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
344/3
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1494 m²
Индекс заузетости
до 30 %
Индекс изграђености
до 0,5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+Пк
Садржај објекта
породично становање
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељeног места Ченеј ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 58/14, 60/14-исправка и 55/15, 38/21)