4. ЧЕНЕЈ - Партизанска

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
461/2 К.О. Ченеј
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
1.066 m2
Индекс заузетости
до 30%
Индекс изграђености
до 0,4
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П - П+1
Површина основе
око 400 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 540 m2
Садржај објекта
стамбени и помоћни простор
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ченеј (Сл. лист Града Новог Сада број 58/2014, 60/2014 и 55/2015)