4. Адице - улица Жичка

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
2241/9 КО Ветерник
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
680 m²
Индекс заузетости
до 50%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+1+Пк
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 480 m² (НЕТО)
Садржај објекта
породично становање
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 34/17, 50/19-др.план, 28/21-др.план и 27/22-др.план) и План детаљне регулације Адица у Новом Саду („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 22/19)