48
Футошки пут
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 10235/1 К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле 38.275 m2
намена парцеле пословање на улазном правцу
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености до 1
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П до П+1
површина основе до 19.137 m2
укупна бруто површина свих етажа до 38.275 m2
садржај објекта пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР простора намењеног за пословање на улазном правцу дуж Футошког пута у Новом Саду (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 8/2016)

УСЛОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
Израда урбанистичког пројекта