ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ   ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ   ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ENGLISH     
Мапа локација са приградским насељима
11 Руменка - Подцентар - Улица ослобођења
15 Руменка - Ј. Ј. Змаја
19 Сремска Каменица - Улица војводе Путника
22 Ветерник - Вука Караџића
31 Западно од пута Нови Сад - Зрењанин
34 РЗ Север II - Партизанска-Кисачки пут
36 Петроварадин - Транџамент
37 Бранка Бајића 10
38 Римски шанчеви - Улица Јегричка
40 Северно од Булевара војводе Степе
42 Улица Руменачки пут
43 Угао Футошког пута и Булевара патријарха Павла
45 Ветерник – Улица Милана Тепића
46 Римски шанчеви - Улица Јегричка
48 Футошки пут
52 Сремска Каменица - Улица Новосадска
19 Сремска Каменица - Улица војводе Путника 31 Западно од пута Нови Сад-Зрењанин 34 РЗ Север II - Партизанска-Кисачки пут 36 Петроварадин - Транџамент 37 Бранка Бајића 10 38 Римски шанчеви - Улица Јегричка 40 Северно од Булевара војводе Степе 42 Улица Руменачки пут 43 Угао Футошког пута и Булевара патријарха Павла 46 Римски шанчеви - Улица Јегричка 48 Футошки пут 52 Сремска Каменица - Улица Новосадска
ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције
 


Почетна страна