АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
РАДОВИ У ЦЕНТРУ НОВОГ САДА

ИЗЈАВА В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ДЕЈАНА МАНДИЋАУЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША ДОБИЈА НОВУ САОБРАЋАЈНИЦУ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

4.3.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Кароља Селеша у Новом Саду. Ова улица налази се у северозападном делу града и представља везу између Булевара војводе Степе и Улице Сомборска рампа, а изградња објеката за породично становање, као и пословних простора у непосредном окружењу, условила је потребу за инфраструктурним опремањем овог локалитета.
Нова двосмерна саобраћајница, укупне дужине 240м, замениће постојећу коловозну  конструкцију од дробљеног камена, која је, због изразитих оштећења, годинама представљала велики проблем у смислу отежаваног одвијања саобраћаја.
У циљу стварања услова за безбедно кретање пешака, биће изграђена пешачка стаза са једне стране улице, а око постојећих стабала планира се уређење простора ради физичке заштите самог стабла и наводњавање кореновог система.
Уместо постојеће хидротехничке инфраструктуре, која је нелегална и недовољног капацитета, предвиђена је изградња нове канализационе и водоводне мреже, а такође ће бити решен и проблем одвођења атмосферских вода са саобраћајних површина.
Улица Кароља Селеша биће и адекватно осветљена јер се у истој планира постављање 8 стубова јавног осветљења канделаберског типа. За ову инвестицију у буџету Града опредељено је 21.412.544,92 динара, а планирано је да радови буду завршени до краја јуна месеца.

НОВA ПАРКИНГ МЕСТА У НАСЕЉУ САТЕЛИТ

2.3.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на реализацији друге фазе уређења блоковског простора у делу насеља Сателит, на локалитету ограниченом улицама Бате Бркића, Анђе Ранковић и Браће Дроњак, а за ову инвестициону активност до сада је уложено 51 милион динара.
цео текст...

НОВO ЛИЦЕ ПОЗОРИШНОГ ТРГА

1.3.2021.

   Са циљем да се побољша функционалност, естетика и атрактивност најужег центра града, као дела урбанистички и културно заштићеног старог градског језгра, Град Нови Сад приступа уређењу јавних површина на овом локалитету. Због величине и комплексности самог простора (6,82h), пројектовање и реализација подељени су по зонама, а данас, 01.03.2021. године, почела је I фаза радова, односно уређење урбаног фрагмента који обухвата  Позоришни трг, Успенску улицу и пролаз између Српског народног позоришта и ТЦ „Аполо“.
цео текст...

ГРАДИ СЕ УЛИЦА АРАЊ ЈАНОША

24.2.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне и атмосферске канализације и јавног осветљења у улици  Арањ Јаноша, делу Булевара Европе и делу Улице цара Душана. Изградња вишепородичних стамбених објеката условила је неопходност инфраструктурног опремања на предметном локалитету и изградњу свих планом предвиђених садржаја.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 6.4.2021.
пријаве се примају 5.4.2021.


јавно надметање 26.3.2021.
пријаве се примају 25.3.2021.


јавно надметање одржано 5.3.2021.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/2 K.O. Каћ, у површини од 891,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/3 K.O. Каћ, у површини од 875,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/4 K.O. Каћ, у површини од 883,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/5 K.O. Каћ, у површини од 891,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

јавно надметање није одржано


јавно надметање одржано 23.12.2020.


јавно надметање одржано 17.12.2020.

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2021.

ДОКУМЕНТИ

Технички опис радова за изградњу и опремање водовода, канализације и атмосферске канализације са анализом јединичних цена по позицији
Технички услови за извођење радова на изградњи водовода, канализације и атмосферске канализације

Технички услови за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница
Анализа јединичних цена по позицијама техничких услова за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2020 и 5/2021)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - I полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ